Financieel

De financiën van de groep worden beheerd door de groepspenningmeester, deze is lid van het bestuur. Het bestuur is daarom verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de groep. De uitgaven van de groep (waar onder spelactiviteiten, maar ook het gebruik van de blokhut) worden bekostigd uit enerzijds de ontvangen subsidie van de gemeente Eindhoven en anderzijds uit contributies, acties en giften.

Waar wordt de contributie o.a. voor gebruikt?

  • Afdracht speltakken voor opkomsten, voor het kopen van limonade, klein (spel)materiaal en voor bijzondere opkomsten zoals zwemmen.
  • Zwemmen, klimmen, schaatsen, weekendjes, regio, RSW, kook wedstrijden, bever doe dag, welpen speurtocht. *
  • Groepsactiviteiten zoals opening en sluiting seizoen, kerstbrunch, sinterklaas en carnaval.
  • Aanschaf algemeen spelmateriaal, tenten, keukenuitrusting etc. voor de groep.
  • Onderhoud stafgebouw, energiekosten en schoonmaak.
  • Cursuskosten voor de leiding.
  • Landelijke en regionale contributie afdracht Scouting Nederland en het Scouting Magazine


*Buiten de maandelijkse contributie vallen: het zomerkamp; regionale, nationale en internationale kampen; landelijke activiteiten en individuele activiteiten zoals HIT.

Zomerkamp en weekenden

Voor het zomerkamp en de weekendkampen kun je je apart inschrijven. De reguliere weekendkampen vallen binnen de contributie, bij speciale kampen krijg je tijdig de kosten en planning te horen van de speltakleiding.

Betaling contributie en kampgeld

De contributie is per maand:

Bevers: € 8,00
Welpen: € 12,00
Scouts: € 14,00
Explorers: € 14,00
Roverscouts: € 14,00

 

 

 

 

De incasso's worden uitgevoerd vanaf rekening NL28 RABO 0159 6747 43 BIC RABONL2U.

De contributie wordt zo laag mogelijk gehouden en dient over alle maanden van het jaar te worden betaald. Deze wordt vooraf geïnd via een incasso-machtiging eens per kwartaal. Dit wil zeggen dat dit bedrag voor drie maanden (plus eventuele kampen), vier keer per jaar automatisch wordt overgeschreven naar de groep. Het is de enige manier om contributie en kampgeld te betalen. Deze methode bespaart ons veel (vrije) tijd en geld. Je hoeft er niets speciaals voor te doen. Naast de handtekening op het inschrijfformulier is een incassomachtiging nodig. Deze levert u gelijk met het inschrijfformulier in. Inning van het kampgeld gebeurt altijd na vooraf overleg met de ouders/verzorgers.

Opzegging/uitschrijving

Opzeggen kun je via het uitschrijfformulier dat is te krijgen via de leiding. Vergeet niet de reden van je opzegging in te vullen, dit horen we graag. Het formulier dient ook bij de leiding afgegeven te worden. Bij de afgifte is er een gesprek met de leiding. De contributie is verschuldigd tot het einde van het kwartaal, uitschrijving vindt dus plaats per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Eventueel teveel betaalde contributie wordt door de penningmeester niet teruggestort.

Verzekeringen

Ondanks alle voorzichtigheid tijdens de opkomsten en kampen kan er toch iets mis gaan. Wij verwachten van je ouders dat zij alle kosten van ziekte, ongeval of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor, tijdens en na de opkomst voor hun rekening nemen, of hiervoor verzekerd zijn. Bij het lidmaatschap van Scouting Nederland is een W.A.- en ziektekosten verzekering inbegrepen, die als aanvulling op de eigen verzekering dient. Mede gelet op de (zomer)kampen wijzen wij u erop dat Scouting Burgemeester Welschen géén reisverzekeringen afsluit. Scouting Burgemeester Welschen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verloren en/of beschadigde spullen van haar leden. Wij adviseren je daarom geen dure spullen mee te nemen op kamp. In voorkomende gevallen dienen je ouders zelf een reisverzekering af te sluiten.