Verhuursvoorwaarden

Verhuursvoorwaarden geldig per 1 juni 2014

Artikel 1: Huurprijs
De huurprijs, zoals afgesproken in de huurovereenkomst dient binnen de gestelde termijn betaald te zijn. Het niet optijd betalen van de huur zal annulering tot gevolg hebben.

Artikel 2: Waarborgsom
Naast de huurprijs is de huurder ook verplicht een waarborgsom te betalen van €150,00. Deze dient binnen twee weken na het verzenden van de overeenkomst betaald te zijn.

Artikel 3: Aantal personen
De maximale hoeveelheid personen voor een overnachting bedraagt 35. De huurder dient toe te zien op dit aantal en is zelf verantwoordelijk indien dit aantal overschreden wordt. De volgende verdeling is vastgesteld in de gebruiksovereenkomst: zolder maximaal 23, explorers lokaal maximaal 7 en hal maximaal 5 personen. Overnachting in de grote zaal is niet toegestaan. Bij aanvang huur wordt door de huurder of zijn vervanger het aantal personen gecontroleerd. Alleen middels deze controle is een aanpassing van het aantal opgegeven personen mogelijk.

Artikel 4: Zorgplicht en aansprakelijkheid schade
De huurder dient te controleren dat het gehuurde in goede staat van onderhoud wordt ontvangen en zal het na gebruik ook weer in goede staat aan de verhuurder of diens plaatsvervanger ter beschikking te stellen. De huurder is verplicht om de sleutel van het gehuurde over te dragen aan de verhuurder of diens plaatsvervanger en dient samen met deze persoon het gehuurde te controleren. De huurder wordt indien van toepassing aansprakelijk gesteld voor geconstateerde schade aan het gebouw en/of de inventaris. Hiervoor wordt een apart formulier voor opgesteld. Indien de te verwachten schade groter is dan de waarborgsom, wordt de complete waarborgsom ingehouden en achteraf gekort op de factuur voor herstel of vervanging.

Artikel 5: Restitutie waarborgsom
Indien geen schade aan het gebouw en/of de inventaris is geconstateerd, zal de waarborgsom in principe binnen 14 dagen na het einde van de huurperiode worden terugbetaald door overschrijving op de rekening welke gebruikt is voor het betalen van de borg. Kosten voor energie en eventuele schoonmaak zullen hiervan worden ingehouden. Indien deze kosten hoger zijn dan de waarborgsom, vindt er geen terugbetaling plaats.

Artikel 6: Annulering
Wanneer de huurder tot drie weken voor aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de totale huursom. Bij eerdere annulering bedraagt het bedrag 10% van de totale huursom. Dit bedrag zal worden terugbetaald indien voor de periode waarvoor geannuleerd is een andere huurder wordt gevonden. De huurder kan hierin een actieve rol spelen. De waarborgsom wordt bij annulering teruggestort met aftrek van €12,50 administratiekosten.

Artikel 7: Beperking van gebruik
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde te gebruiken voor anders dan scoutingdoeleinden. Het is de huurder tevens niet toegestaan het gehuurde geheel of ten dele in onderhuur af te staan.

Artikel 8: Rechten van verhuurder
De verhuurder is bevoegd om te alle tijden het verhuurde te betreden. In de zomervakantie is de verhuurder ook bevoegd om materiaal op te halen of op te ruimen. Dit laatste wordt wel besproken met de huurder indien van toepassing.

Beschikbaarheid in het weekend is mogelijk beperkt. Op zaterdagen tussen 13.00 en 17.00 uur is de blokhut mogelijk niet beschikbaar vanwege eigen opkomsten. De huurder dient deze periode buiten de blokhut te verblijven. Op vrijdag en zaterdag avond zijn er ook opkomsten, welke wel gecombineerd kunnen worden met verhuur. Op vrijdag is de grote zaal tot 21:00 uur in gebruik en op zaterdag de explorer ruimte van 19:00 tot 22:00 uur. De blokhut dient bij het tussentijds verlaten in goed fatsoen achtergelaten te worden.

Artikel 9: Vrijwaring voor schade
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurden.

Artikel 10: Toestemming voor kampvuur of anderszins stoken
Kampvuur is toegestaan door gemeente Eindhoven middels een permanente ontheffing op het stookverbod. Een kopie van deze ontheffing is beschikbaar in de blokhut en de huurder dient zich te conformeren aan de voorwaarden die door de gemeente zijn bepaald. Kampvuur is niet toegestaan indien de brandweer een verhoogd risico voor natuurbrand heeft opgegeven. De huurder is verantwoordelijk voor het controleren hierop.

Artikel 11: Gebruik van gas, water en elektriciteit
De huurprijs is inclusief vergoeding voor het gebruik van gas, water en elektriciteit. Bij extreem verbruik is de verhuurder gerechtigd een deel van de kosten te verhalen op de huurder.

Artikel 12: Verzekering
Het verhuurde is verzekerd tegen brand- en stormschade. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van een of meerder personen waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, brand- of stormschade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk. Bij aanvang van verhuur, waarbij mogelijk wordt overnacht, wordt in het bijzijn van de huurder de brandmelders getest. Bij niet functioneren zal direct een reparatieopdracht uitgaan.

Artikel 13: Aanwezige gebruiksgoederen
De in het gehuurde aanwezige gebruiksgoederen, zoals tafels en stoelen, mogen door de huurder worden gebruikt, mis aan het einde van de huurperiode deze allemaal in goede staat op dezelfde plaats worden teruggeplaatst. Schade dient vergoed te worden door de huurder. Een keukeninventaris is niet aanwezig.

Artikel 14: Overlast
De huurder dient te zorgen dat de buurt geen overlast of hinder ondervindt tijdens de huurperiode. Na 22:00 uur dient geluid daarom ook alleen binnen gemaakt te worden en op een beperkt volume gehouden te worden.

Artikel 15: Rookbeleid
In het verhuurde mag niet worden gerookt. Roken mag buiten, tenzij de brandweer een stookverbod heeft opgesteld. Eventuele peuken en ander afval dient door de huurder worden opgeruimd.

Artikel 16: Afval
Afval mag niet worden achtergelaten aan het einde van de verhuurperiode. De verhuurder dient zelf zorg te dragen voor verwijdering van afval. Afval dat achterblijft wordt op kosten van de huurder naar de stort gebracht. Bij het winkelcentrum Meerhoven en bij De Hurk staat een verzamelpunt voor glas en plastic.

Artikel 17: Ontbinding
Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de huurovereenkomst voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Restitutie van de in de eerder genoemde artikelen betreffende waarborgsom en het eventuele restant van de huursom zal in dan geval niet plaatsvinden.

Artikel 18: Geschillen
Indien er geschillen ontstaan tussen huurder en verhuurder over de overeenkomst of iets dat niet in de overeenkomst is vermeld, wordt er beslist door het bestuur. Het besluit hierin is bindend.